Інформаційний пакет ЄКТС

 

ECTS (з англ. – European Credit Transfer System) – європейська кредитно-трансфертна система, розроблена за сприяння Європейської Комісії з метою забезпечення єдиної міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру і порівняння результатів навчання слухачів, їх академічного визнання і передачі від одного закладу освіти іншому. Система може використовуватися усередині навчального закладу, між навчальними закладами однієї країни, а також між закладами-партнерами з різних країн. Система ECTS базується на обліку обсягу навчальної роботи, виконаної слухачем; допускає накопичення кредитів та їх здатність до перезарахування в європейському освітянському просторі; передбачає виконання правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, ECTS-оцінок, Угоди про навчання і зарахування кредитів; покликана сприяти мобільності і міжнародному визнанню термінів навчання за кордоном.
Академічна довідка – документ, що містить інформацію про навчальні досягнення та освітньо-професійну кваліфікацію слухача за шкалою успішності (національною та шкалою ECTS).
Академічний календар – календарні терміни навчального процесу та вивчення окремих дисциплін протягом академічного року.
Бакалавр – освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту.
Диплом – документ про закінчення навчального курсу і присвоєння певної кваліфікації. Слухачам Національної академії, які виконали навчальну програму, захистили магістерську роботу та склали державний екзамен, присвоюється кваліфікація магістра державного управління/магістра управління суспільним розвитком і видається диплом державного зразка.
Європейський простір вищої освіти – побудова єдиної стандартизованої системи навчання, що дає змогу підвищити зайнятість і мобільність громадян країн-учасниць, визначити рівні та гарантії якості
навчальних програм, зробити більш привабливою для студентів і викладачів з інших країн систему загальноєвропейської вищої освіти. Цей процес отримав назву Болонського процесу.
Заліковий кредит – одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.
Кредит є відносною одиницею і вимірює час, у середньому необхідний слухачу для засвоєння змістового модуля. Кредит враховує всі форми навчального навантаження слухача: аудиторні заняття, самостійну роботу, підготовку до екзаменів, науково-дослідницьку роботу тощо.
Інформаційний пакет ECTS – документ, що містить загальну інформацію про Національну академію, назву спеціальностей, спеціалізацій, відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник, відомості про
навчальний графік та види навчальних занять, повний перелік пропонованих нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, їх коротку анотацію, відомості про форми та умови проведення контрольних заходів, опис системи оцінювання якості освіти, а також таблицю відповідності оцінок, прийнятих у
Національній академії, оцінкам ECTS, та іншу корисну інформацію.
Кваліфікація – присуджені закладом освіти звання або ступінь, зафіксовані у дипломі, який засвідчує успішне закінчення програми з вищої освіти та надає право доступу до подальшої освіти чи професійної діяльності.
Кредит – інформаційний обсяг навчального матеріалу, який може бути засвоєний за 30 годин навчального часу (сума годин аудиторної, самостійної роботи слухача, контрольних заходів на тиждень). Здобуття кваліфікація магістра потребує отримання не менше як 90 кредитів.
Кредит ECTS – одиниця вимірювання навчального навантаження слухача. ECTS-кредити відображають навантаження слухача за відповідним курсом. Один семестр денного навчання відповідає 30, один рік – 60 кредитам ECTS, що присуджуються після завершення періоду навчання і складання іспитів.
Навчальний план – основний нормативний документ, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу в Національній академії. Він складений на підставі освітньо-професійної програми та структурно – логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, розподіл залікових кредитів між дисциплінами, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, індивідуальні заняття,
консультації, стажування) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби проведення поточного й підсумкового контролю. У навчальному плані відображається також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу. Навчальний план розробляється на весь період реалізації відповідної освітньо-професійної програми підготовки і затверджується керівником вищого закладу освіти.
Програма навчання – перелік навчальних дисциплін, необхідних для надання слухачу вищої освіти.
Ціна кредиту – виражене в академічних годинах навантаження слухача з конкретної спеціальності, що фіксує обсяг виконання слухачем навчального навантаження (трудомісткість).Якість вищої освіти – відповідність вищої освіти як соціальної системи соціально-економічним потребам, інтересам особи, суспільства і держави, що відображає компетентність, ціннісні орієнтації, соціальну спрямованість і зумовлює здатність задовольняти як особисті духовні й матеріальні потреби,
так і потреби суспільства.