Наукові школи

 

ПОЛОЖЕННЯ

про наукові школи ДВНЗ

“Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Затверджено вченою радою

державного вищого навчального закладу

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

(протокол № 4 від «30» квітня 2013 р.)

Введено в дію наказом ректора № 285 від 24 травня 2013 року

Це Положення визначає основні  завдання, чинники, ознаки, критерії заснування та функціонування наукових шкіл у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

  1. Загальні положення
  1. Наукова школа – це усталений науковий колектив, що сформувався науковцями, наукові інтереси яких були спрямовані на розв’язання довготривалих завдань за певними науковими напрямами, отримав наукові результати, визнані як в Україні, так і за її межами.
  2. Наукову школу очолює науковий керівник, засновник наукового напряму, наукові здобутки якого визнані науковою громадськістю. Лідером школи є тільки доктор наук, під керівництвом якого є, як правило, захищені доктори наук та не менше, ніж 7 кандидатів наук.

 

  1. Наукова школа є базовою у підготовці кадрів вищої кваліфікації певного напряму (докторів та кандидатів наук).

 

1.4. Критеріями визнання наукової школи є:

– наявність захищених 2 докторів і 7 кандидатів наук за однією науковою спеціальністю;

– організація протягом останніх п’яти років міжнародних конференцій із представництвом науковців із не менше як п’яти країн на кожній конференції;

– залучення протягом останніх п’яти років коштів на виконання науково-дослідних проектів;

– опублікування трьох монографій за останні п’ять років, в тому числі, одноосібних для гуманітарних спеціальностей;

– наявність у кожного представника школи публікацій у вітчизняних або міжнародних фахових виданнях щорічно протягом останніх трьох років;

– наявність за останні п’ять років не менше десяти публікацій у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science (для природничих, математичних та економічних наук);

– наявність протягом останніх п’яти років аспірантури (докторантури), інституту здобувацтва;

-функціонування постійно діючих наукових семінарів.

 

1.5. Статус наукової школи визначає вчена рада університету за поданням вчених рад інститутів, факультетів.

 

  1. Завдання та організаційні засади

2.1. Завданням наукової школи є формування потужного наукового потенціалу з докторів наук та кандидатів наук, що виконують науково-дослідні роботи за напрямами даної школи, результати яких періодично публікуються у провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях.

2.2. Колектив наукової школи підтримує, продовжує та розвиває наукові традиції засновників школи.

2.3. Колектив наукової школи створює належні умови аспірантам, докторантам та науковцям, які працюють над докторськими та кандидатськими дисертаціями в наукових напрямах, що охоплює ця школа.

2.4. Основними завданнями школи вважаються:

– виконання найважливіших фундаментальних і прикладних досліджень у визначених наукових напрямах;

– підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук) за науковими напрямами школи;

– публікація наукових видань (монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники та методичні розробки);

– громадське визнання досягнень представників школи (премії, конкурси, гранти, нагороди, участь у наукових конференціях міжнародного рівня, індекс цитувань тощо);

– залучення до наукової діяльності за напрямами школи студентів, аспірантів, докторантів.

2.5. Наукова школа є ініціатором і організатором проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, симпозіумів, наукових семінарів.